Termes i condicions

Informació legal i acceptació

Els presents termes i condicions regulen l’ús del servei del lloc web d’Internet: lafuncionalteatre.cat (en endavant, el “Web”) posa a disposició dels usuaris d’Internet, en relació amb la pròpia entitat i esdeveniments relacionats amb la mateixa. Aquests termes són d’aplicació per a totes les adreces autoritzades per La Funcional Teatre, per donar accés al web. Qualssevol operacions o transaccions que puguin, si escau, realitzar-se a través de la mateixa, s’entendran celebrats a Espanya i es formalitzaran en llengua castellana, anglesa, holandesa, portuguesa, francesa i alemanya, regint-se per la legislació Espanyol, per aquests termes i per les condicions específiques que li puguin ser aplicables. Totes les seves comunicacions i reclamacions poden ser realitzades al domicili anteriorment indicat o mitjançant el correu electrònic.
La documentació està redactada en idioma espanyol i la compravenda sotmesa a la legislació espanyola, tenint els consumidors tots els drets que a aquest efecte reconeix la legislació de protecció dels consumidors i usuaris. La utilització de la Web li implica l’acceptació de totes les condicions incloses en els presents termes i condicions. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament els presents termes i condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que aquests poden patir modificacions sense previ avís. Alguns serveis del web accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de La Funcional Teatre, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen els presents termes i condicions de l’Avís Legal, i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans de realitzar-se la prestació del servei corresponent. L’accés a i / o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació de les condicions particulars en la versió publicada per La Funcional Teatre al moment en què es produeixi l’accés i / o utilització. És possible que, al llarg de la prestació dels serveis inclosos en el web, es modifiqués el nom del domini sota el qual aquests serveis es presten. Per tant, l’Usuari coneix i accepta aquesta possibilitat, romanent en aquest cas completament vigent les obligacions acceptades per l’usuari en funció del que estableix aquest document.

Condicions d’ús dels continguts i serveis

L’accés al web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. L’Usuari s’obliga a usar els continguts i serveis de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet a títol merament enunciatiu i no exhaustiu a no: (a) utilitzar els continguts i serveis de forma i amb fins contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic; (B) transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigrants , difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic; (C) reproduir, copiar, o distribuir els continguts, així com permetre l’accés del públic als mateixos a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (D) vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a La Funcional Teatre o a tercers; (I) utilitzar els serveis i continguts de manera que pugui suposar un perjudici o sobrecàrrega per al funcionament del web; (F) realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus, i (g) emprar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, especialment, per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que La Funcional Teatre pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en les presents condicions d’ús o en la llei en relació amb la utilització del Web.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

  • La Funcional Teatre es reserva el dret a interrompre l’accés al web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada. En conseqüència, La Funcional Teatre no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del web ni dels continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment puguin exigir responsabilitats per la discontinuïtat o falta de disponibilitat dels seus serveis. La Funcional Teatre no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de la Funcional Teatre, i / o degudes a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tinguin per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de la Funcional Teatre, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers, crackers o altres tercers a la seguretat o integritat del sistema informàtic. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, la Funcional Teatre no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. La Funcional Teatre exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que es hagi accedit a través de la web, ni tampoc pels continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats. La Funcional Teatre tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. La Funcional Teatre no es responsabilitza pel contingut de la informació recollida en el web, així com per aquelles opinions, comentaris, apreciacions o qualsevol altra manifestació recollida en el mateix que no siguin emeses directament per La Funcional Teatre. La Funcional Teatre exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos. La Funcional Teatre no es fa responsable dels continguts, qualssevol que siguin els mateixos, que els Usuaris enviïn a La Funcional Teatre per mitjà del web, per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, sent per tant imputable als Usuaris qualsevol responsabilitat que prové de les continguts enviats pels mateixos. La Funcional Teatre no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del web, ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material contingut en el Web, que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. Totes aquestes exclusions no s’aplicaran quan contravinguin qualsevol disposició legal de caràcter imperatiu.

Condicions d’accés

La prestació del servei de lloc web per part de prostatasana.com té caràcter gratuït per als usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre. No obstant això, si l’usuari desitja rebre via e-mail periòdicament les noves notícies publicades sobre els nostres productes, haurà prèviament subscriure mitjançant l’acceptació de l’enviament de la “Newsletter” en el procés de compra, que igualment no comportarà cap tipus d’obligació de pagament .

Enllaços a tercers (Enllaços de sortida)

El servei d’accés al web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i web d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, la Funcional Teatre actua com a prestador de serveis de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI” ) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud o que puguin lesionar béns o drets de tercers i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a La Funcional Teatre a l’adreça de contacte assenyalada en el primer apartat d’aquests termes i condicions Seria convenient que ens facilités: (a) del comunicant : nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; (B) una descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat; i (c) una declaració expressa que la informació continguda en la comunicació és exacta. En cap cas aquesta comunicació comporta l’obligació de retirar el corresponent enllaç, ni suposa, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant. En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la Funcional Teatre amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. La Funcional Teatre no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Funcional Teatre, excepte en el que preveu l’esmentat article 17 de la LSSI. Si l’Usuari decideix visitar i / o utilitzar qualsevol dels llocs enllaçats, ho farà pel seu compte i risc, i haurà de prendre les mesures de protecció oportunes contra virus o altres elements nocius.

Enllaços a la web (enllaços al web)

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Web ha de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la llei: (a) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, deep-links, explorador web o border environment, còpia dels textos, gràfics, etc.); (B) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (Ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (Iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de la Funcional Teatre; o (iv) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent; (C) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació o indicació falsa, inexacta o incorrecta sobre La Funcional Teatre, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta; (D) En cap cas, s’ha d’expressar ni es donarà a entendre a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que La Funcional Teatre ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent; (D) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de la Funcional Teatre dins la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per La Funcional Teatre i sempre que es permeti , en aquests casos, un enllaç directe amb el web en la forma establerta en aquesta clàusula; (E) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics , violents, racistes, etc.); (Ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que La Funcional Teatre subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera dóna suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (Iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de la Funcional Teatre en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent, i (g) L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre La Funcional Teatre, i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de la Funcional Teatre dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixen posats a disposició del públic. La Funcional Teatre podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d’aportar les raons d’aquesta sol·licitud, que s’elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de les quals el responsable del lloc web enllaçant haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

Propietat intel·lectual i indústria

La totalitat dels continguts del web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, logotips, icones, tecnologia, programari, links, dominis, marques i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són de l’exclusiva propietat de la Funcional Teatre o de tercers, els drets si escau reconeix la Funcional Teatre, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional. Queda estrictament prohibit qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit per part del titular dels mateixos. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.